ចុះឈ្មោះដើម្បីមើលរឿងដែលពេញនិយមទាំងអស់ដោយមិនគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រើអ៊ីនធឺណិត(3G/4G) ចូលទៅ filmhot.asia. ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។
យុទ្ធនាការណ៍ Dunkirk IMDB 3.4 314 អ្នកដឹកនាំសម្តែង: Nick Lyon.
សាច់រឿង: Geoff Meed, Stephen Meier.
តួសម្តែងសំខាន់ៗ: Ifan Meredith, Kimberley Hews, Darren Hill.
ឆ្នាំផលិត: 2017.
ប្រទេស: America.
ពិពណ៌នា
ក្រុមទាហានមួយត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គេតាមរយៈទឹកដីរបស់Nazisដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចជួយសង្គ្រោះស្ថានការណ៍នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី 2.